Algemene voorwaarden en privacy

De verkoper

De website De Groene Griet, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten worden beheerd door:

Kris Vanparijs Comm V (De Groene Griet)

Tienbundersweg 17

3390 Houwaart

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0654 843 139 Ons BTW nummer is BE 0654 843 139.

Je kan ons bereiken via:

Telefoon: +32473 20 65 02

Mail:  info@degroenegriet.be

Of kom naar ons open depot op woensdag  tussen 10.00 en 19.00 of zaterdag tussen 10.00 en 19.00

Tienbundersweg 17

3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Volg ons op instagram : degroenegriet

 

Art. 1 Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Art.3 Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De producten zullen binnen de 4 werkdagen verzonden worden te rekenen vanaf het tijdstip dat het order werd geplaatst. Wanneer producten niet binnen de hiervoor beschreven tijdvenster verstuurd kunnen worden contacteren we de klant via het opgegeven emailadres. Foutieve of niet-doorgegeven emailadressen en/of leveringsadressen zijn voor de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de klant.

Behoudens andersluitend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Na ontvangst van de betaling worden de goederen overhandigd aan de koerierdienst.

Vanaf 70 euro is de verzending gratis.

Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Groene Griet.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Groene Griet te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Art. 5 Herroepingsrecht

Indien u niet tevreden bent over uw aankoop heeft u als klant het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Groene Griet (Kris Vanparijs Comm V) Tienbundersweg 17  3390 Houwaart/ +32473 20 65 02 via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant moet de goederen binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Groene Griet heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Groene Griet.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening voor de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden,

maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Groene Griet (Kris Vanparijs Comm V) alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de  klant terugbetalen zodra de herroepen goederen terug in het bezit van De Groene Griet zijn.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, bijvoorbeeld het deelnemen aan een workshop.
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (vb ondergoed, hygienische verbanden.)
  • Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Art. 6 Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de beveiligde bestanden van De Groene Griet,Tienbundersweg 17, Houwaart.
De data-uitwisseling gebeurt ten allen tijde via een veilige versleutelde verbinding (https)
Deze gegevens worden door De Groene Griet verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Groene Griet Tienbundersweg 17,3390 Houwaart (België)

/ info@degroenegriet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Groene Griet Tienbundersweg 17, 3390 Houwaart (België)/ info@degroenegriet.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor het afronden van van betalingen en verzending zijn we echter verplicht om de strikt noodzakelijke gegevens door te geven aan derden zijnde het betaalplatform en het verzendbedrijf.
Bij definitieve stopzetting van de economische activiteiten van De Groene Griet zullen al uw gegevens gewist worden binnen de 30 dagen, uitgesloten de gegevens die we boekhoudkundig verplicht zijn om te bewaren zoals facturen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Groene Griet heeft dus geen toegang tot uw paswoord.